fbpx
Mestnik
FOTO: Krka.
Aktualno Dogodki Gospodarstvo Novice

Krka je objavila rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2020

Novo mesto, 19. november 2020 – Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 dosegla prodajo v višini 1 milijarde 160,2 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 210,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v obdobju januar–september 2020 poslovali uspešno in zabeležili rekordne rezultate. Temu je botroval dober splet kakovostnih izdelkov, predvsem uveljavljenih zdravil na recept za zdravljenje kroničnih bolezni, s katerimi smo kljub izzivom, povezanim s covidom-19, nemoteno oskrbovali številne trge. Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Skupna ocena vplivov covida-19 je izrazit porast povpraševanja in posledično prodaje v prvem četrtletju ter upad povpraševanja v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, prodaja pa se je vrnila na načrtovano raven. Na poslovne rezultate je v tretjem četrtletju negativno vplivalo gibanje posameznih valut, še posebej ruskega rublja. Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev. Pričakujemo, da bomo leto 2020 končali uspešno, z 1,52 milijarde EUR prodaje in dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov EUR. Načrt za prihodnje leto znaša 1,535 milijarde EUR prodaje in dobiček v vrednosti okoli 265 milijonov EUR.«

Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 94 % prodaje skupine Krka. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona EUR in 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona EUR prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1 milijona EUR prodaje in 32-odstotno rastjo. Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja. V obdobju januar–september smo registrirali 8 novih končnih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih. V vseh regijah smo v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet za Krkine izdelke.

Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 ob 6-odstotnemu povečanju prihodkov od prodaje zabeležila tudi izboljšanje dobičkonosnosti. Bruto dobiček se je povečal na dobrih 60 % prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), smo v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 40 %, EBITDA marža pa je znašala 33 %. Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut na finančni rezultat, nismo zaznali. Za raziskave in razvoj smo namenili slabih 10 % prihodkov od prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za naložbe nekoliko manjši od načrtovanih, in so znašali 53,8 milijona EUR. V tem obdobju je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila dobrih 20 milijonov EUR, za izplačilo dividend pa 133 milijonov EUR.

Prodaja


V skupini Krka smo v prvih devetih mesecih ustvarili 1 milijardo 160,2 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev za 1 milijardo 156,6 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 69,5 milijona EUR oziroma 6 % večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Po prodaji najuspešnejša regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 377,2 milijona EUR in 32,6-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje smo prodajo povečali za 11 %. V Ruski federaciji smo prodali za 240,3 milijona EUR izdelkov, kar je 10 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini smo prodali za 59,7 milijona EUR izdelkov in dosegli prav tako 10-odstotno rast. Največje relativne rasti smo dosegli v Gruziji, Tadžikistanu, Kirgizistanu in Belorusiji.

Sledila je regija Zahodna Evropa z 263 milijoni EUR in 22,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 8-odstotno rast. Največ smo prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji. Največjo absolutno prodajno rast smo dosegli v Nemčiji, relativno pa v državah Beneluksa.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s prodajo v vrednosti 262 milijonov EUR in 22,7-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 4-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer smo prodali za 123,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 4-odstotno rast. Prodajo smo povečali tudi na ostalih trgih v regiji razen na Madžarskem in Slovaškem, kjer je bila nekoliko manjša.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 151,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast smo beležili na vseh trgih razen na Hrvaškem, kjer je bila prodaja na ravni primerljivega lanskega obdobja. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška.

V Sloveniji smo dosegli 64,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,6-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje, 42,2 milijona EUR, smo ob 6-odstotni rasti glede na primerljivo lansko obdobje dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 22,3 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 38 milijonov EUR izdelkov (2-odstotna rast), kar je 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V skupini Krka smo prodali za 990,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 85,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 14 %), Zahodna Evropa (za 9 %), Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Slovenija (za 4 %).

Razvoj in raziskave


V obdobju januar–september 2020 smo registrirali 8 novih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih.
 Med zdravili na recept smo registrirali Xerdoxo/Rivarolto (rivaroksaban), kombinirano zdravilo Olsitri (olmesartan, amlodipin, hidroklorotiazid), Erlotinib Krka (erlotinib), Lacosabil/Lydraso (lakozamid), Dekenor/Dexfenia (deksketoprofen) in z na novo pridobljenim certifikatom prenovljen Zulbex (rabeprazol). Ponudbo veterinarskih izdelkov smo dopolnili z novim izdelkom Tuloxxin/Tulaxa (tulatromicin) v obliki raztopine za injiciranje v jakosti 25 mg/ml, izdelke brez recepta pa z novo formulacijo izdelka B-complex. V vseh regijah smo v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet z našimi izdelki.

Vlaganja in naložbe


V obdobju januar–september 2020 smo v skupini Krka za naložbe namenili 53,8 milijona EUR, od tega 39,9 milijona EUR v obvladujoči družbi.
 Vlagali smo predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bila vrednost naložb v tem obdobju manjša od predvidene.

Zaposleni


Skupina Krka je imela konec septembra 2020 11.503 zaposlene, od tega v tujini 5422, kar je dobrih 47 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi sodelavci je bilo v skupini Krka 12.629 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljamo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec septembra smo imeli 108 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujemo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos smo podelili 25 novih štipendij. Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 175 zaposlenih, od tega 50 na podiplomski stopnji.

Načrti skupine Krka za leto 2021


V skupini Krka za naslednje leto načrtujemo prodajo v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR in dobiček v višini okoli 265 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujemo 114 milijonov EUR. Načrtujemo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek. Število vseh redno zaposlenih naj bi konec leta 2021 preseglo 12.140.

Načrt poslovanja za leto 2021 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki so upravi družbe na voljo danes. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Poslovni rezultati v letu 2021 bodo odvisni tudi od širjenja covida-19 in z njim povezanimi ukrepi posameznih držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. Ti dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni povzročijo nižjo gospodarsko rast od načrtovane, povečano brezposelnost, nadaljnjo depreciacijo nekaterih valut in manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda so lahko ti procesi tudi v pozitivni smeri.

Služba za odnose z javnostmi

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih