fbpx
Mestnik
Aktualno Dogodki Novice Občina

Udeleženci pred sejo opravili hitro testiranje

Seja občinskega sveta je zaradi varnostnih ukrepov potekala v veliki predavalnici Šolskega Centra Novo mesto. Pred sejo so vsi udeleženci opravili hitro testiranje.

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022, ki predvideva skupne prihodke v višini 52.589.453 evrov in skupne odhodke v višini 54.614.096 evra. Proračunska usmerjenost vodi k nenehnemu dvigovanju kakovosti življenja občank in občanov Mestne občine Novo mesto in uresničevanju razvojnih ciljev. S tem se tudi nadaljuje investicijski cikel projektov, ki zadeva več kot 100 ambicioznih projektov, med drugim gradnjo olimpijskega bazena, vsaj dveh brvi čez reko Krko in več kolesarskih povezav tako znotraj občine kot tudi z ostalimi regionalnimi povezavami.

Svetniki so v drugi obravnavi večinsko sprejeli usklajen predlog odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik – SDZN 2. Vsebina predloga se nanaša na gradnjo poslovnih objektov s pripadajočimi parkirnimi in zelenimi površinami ter navezavami na grajeno javno infrastrukturo. Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto. Novi odlok bo omogočal še učinkovitejši nadzor in ukrepanje s strani inšpektorjev, gre pa tudi za pomemben korak naprej v smeri varovanja okolja.

Občinski svet je na včerajšnji seji potrdil začasne nujne ukrepe, in sicer Odredbo o podaljšanju veljavnosti odredbe, s čimer je pooblastil župana, da lahko podaljša nujne začasne ukrepe za čas trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki zadevajo javni potniški promet. Na področju javnih financ so svetniki potrdili Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leti 2021 in 2022.

Pri premoženjskih zadevah se je občinski svet seznanil in soglašal z vsebino osnutka menjalne pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, za menjavo nepremičnin na območju ZN Podbreznik in OPPN za sosesko Brod – Drage. Gre za pomemben korak naprej k gradnji novih stanovanj na območju Novega mesta, gradnja na obeh območjih pa si se lahko začela že v letu 2021. Skupno z navedenimi projekti  bo Novo mesto v prihodnjih letih pridobilo več kot 500 novih stanovanj.

Na področju urejanja prostora so svetniki sprejeli sklep o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičninah na Daljnem Vrhu, v Črešnjicah, Ždinji vasi in v Kandiji. Svetniki so se na seji seznanili z gradivi Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki zadevajo Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja v javnem podjetju Komunala d.o.o. za leti 2018 in 2019 ter Poročilo o opravljenem nadzoru posameznih postavk v proračunu občine za leto 2019, ki zadeva prevoze učencev.

Občinski svet je na včerajšnji seji po skrajšanem postopku sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Odlok bo izboljšal ureditev cestnega prometa v občini, ki je skladen tudi s cestnoprometno politiko. Z namenom boljšega razumevanja določil s strani občanov in uporabnikov javnih prometnih površin, so v spremembah še jasneje navedena določila.  

Na področju kadrovskih zadev so svetniki potrdili Gorana Makarja in Jožefo Šepetavc v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin za obdobje štirih let. Potrdili so tudi Jožeta Barboriča, Boška Jezerčića in Matijo Radeža za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec za obdobje štirih let. Novi člani Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Novo mesto za obdobje štirih let so postali Nika Fink, Petra Nograšek in Borut Turk.  Svetniki so podali pozitivno mnenje o Tanji Rozman, Ireni Gole, Olgi Vodopivec in Boštjanu Papežu, kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin. Prednost pri imenovanju pa imata zaradi poznavanja delovanja zavoda kandidata Irena Gole in Boštjan Papež. Občinski svet je na seji izvedel tajno glasovanje za potrditev kandidatne liste za Razvojni svet regije JV Slovenija za mandatno obdobje 2021 – 2027, za konec pa so svetniki podali soglasje k imenovanju Gregorja Blažiča za direktorja – poveljnika Gasilsko – reševalnega centra Novo mesto za dobo štirih let.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Soglašam Več o piškotkih